.

ข้อมูล 9 ประการ

วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ข้อมูลบุคลากร

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลอาคารสถานที่

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลงบประมาณและการเงิน

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลครุภัณฑ์

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลตลาดแรงงาน

ประจำปีการศึกษา 2566

Logo

Disclaimer: This website was built with Renderforest, however it is NOT managed by Renderforest. 
If you find the content on this website abusive or inappropriate please report right away.